Skip to content
Regulamin Konkursu „Porsche Konkurs”
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie „Porsche Konkurs”  (zwanym dalej „Konkursem”). Organizatorem Konkursu jest Pullman Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (02-676)  przy ul. Łopuszańskiej 47, NIP 697-230-92-19.
 2. Konkurs prowadzony będzie w okresie od dnia 23.11.2021r. do dnia 7.12.2021r. 

 

§2 ZASADY KONKURSU

 

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie konsumenci, w rozumieniu prawa, posiadający adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Pullman Sp. z o.o. i Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków,  rodziców, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Przystąpienie do  udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.
 4. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, będącego administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia  1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) i ich udostępnienie Koordynatorowi w celu obsługi technicznej Konkursu.
 5. Organizator informuje, iż dane osobowe uczestników, uzyskane w trakcie trwania Konkursu, będą przetwarzane wyłącznie w związku z przeprowadzeniem Konkursu, a ich podanie jest niezbędne do udziału w Konkursie.
 6. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 7. Regulamin będzie dostępny na stronie www.odnawianiefelg.pl

 

§3 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE. ZADANIE KONKURSOWE

 

 1. Warunkiem wzięcia  udziału w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego, które polega na umieszczeniu pod postem konkursowym komentarza ze zdjęciem kół oddzielnie lub z pojazdem i informację, w jakim stylu wizualnym po odnowieniuf felg widziałby uczestnik konkursu aby wspomniane koła pasowały do wskazanego pojazdu.
 2. Zwycięzcami zostaną 4 różne osoby, które zdaniem Organizatora udzielą najciekawszej odpowiedzi w 4 kategoriach: auta dynamiczne, popularne, wygodne oraz odltimery/youngtimery (jeden zwycięzca przypada na jedną kategorię) Nagrodę główna zdaniem Organizatora będzie przyznana dla najtrafniejszej odpowiedzi bez względu na kategorię.

  

§4 WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ

 

 1. Organizator ma prawo  weryfikować́ (usuwać́) zgłoszenia do Konkursu, które nie spełniają̨ warunków, o których mowa w § 2 i 3 oraz przekazać nagrodę główną kolejnemu wygranemu jeśli pierwszy nie spełni wymagań dotyczących wypożyczenia pojazdu Porsche 911 Targa.
 2. Organizator zastrzega  sobie prawo do weryfikowania (usuwania) wyników tych Uczestników Konkursu,  którzy naruszyli niniejszy Regulamin, w szczególności poprzez używanie jakichkolwiek narzędzi/oprogramowania wpływających na wynik gry, a także regulaminy platformy, na której zainstalowano aplikację konkursową, w szczególności regulacje chroniące prywatność́ użytkowników platformy, używali wulgaryzmów, używali odpowiedzi niezwiązanych z konkursem.

 

§5 NAGRODY

 

 1. Nagrodą przyznawaną głównemu zwycięzcy będzie możliwość bezpłatnego wynajmu Porsche 911 Targa od soboty godziny 12:00 do poniedziałku godziny 12:00-inaczej zwanego okresem “weekendu” tj. 2 pełnych dób z pojazdem.  Zasady i regulamin dotyczący bezpłatnego wynajmu będzie zgodny z normami przyjętymi przez właściciela marki Cars Collection. Zwycięzca będzie mieć obowiązek zapoznania się z systemem wynajmu Cars Collection i jego akceptacją. Organizator konkursu zastrzega z uwagi na charakter działalności brak dostępu do danego auta w wybranym przez zwycięzce terminie i związaną z tą sytuacją propozycję ze strony Organizatora nowego terminu lub innego pojazdu dostępnego w proponowanym terminie. Kolejne 3 nagrody pod postacią odnowienia kompletu felg zgodnie z pomysłem komentującego będą przekazane kolejnym 3 zwycięzcą.  Przyjęcie felg do odnowienia przez Organizatora powinno nastąpić nie później niż 2 tygodnie po ogłoszeniu wyniku konkursu, wynika z tego też obowiązek dostarczenia felg do odnowienia przez zwycięzców konkursu w terminie 2 tygodni pod adres główny siedziby firmy Organizatora. Termin realizacji prac dla zwycięzców konkursu nie powinien przekroczyć 28 dni od dnia otrzymania felg. 
 2. Uczestnicy Konkursu, którzy zostali nagrodzeni, zostaną̨ o tym poinformowani za pośrednictwem strony  www.facebook.com/odnawianiefelg oraz w poście konkursowym. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną̨ zamieszczone do 09.12.2021, godziny 20:00 pod postem konkursowym.
 3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na nagrodę̨ innego rodzaju lub gotówkę̨.     
 4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 5. Zwycięzca powinien przesłać swoje dane osobowe (Imię, Nazwisko) na adres mailowy biuro@odnawianiefelg.pl , co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie nagrody.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości otrzymania lub zrealizowania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, lub zmiany danych (pkt. 8), o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunków, o których mowa w Regulaminie.

 

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu wraz z uzasadnieniem należy składać drogą   e-mailową na adres: biuro@odnawianiefelg.pl W tytule wiadomości należy wpisać: „Porsche Konkurs”. Reklamacja  może być zgłoszona najpóźniej do dnia 15.12.2021r.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz przepisach kodeksu cywilnego.
 3. Reklamujący zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji e-mailem zwrotnym najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni  roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminy w trakcie trwania Konkursu, zmiany te nie będą̨ miały jednak  wpływu na już̇ nabyte uprawnienia uczestników Konkursu.
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany lub administrowany przez Facebook.